คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

การเดินทางด้วยรถยนต์ เป็นเวลา 8 วัน
ระยะทางกว่า 3,000 กิโลเมตร
ผ่าน 4 ประเทศ ไทย-เมียนม่า-อินเดีย-ภูฏาน

Thailand Thailand Thailand Thailand Thailand Thailand Bhutan Bhutan Bhutan Bhutan Bhutan Bhutan