Thailand Bhutan Friendship Drive • คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน Connecting the Two Kingdoms by Landคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์

ข่าวสรุปโครงการ

เรื่องจริงผ่านเลนส์
โครงการ “Bhutan-Thailand Friendship Drive” คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน 21-28 มิถุนายน 2562 ถึงจุดหมาย การเดินทางระยะทาง 3,750 กิโลเมตร 4 ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วัน : เรื่องจริงผ่านเลนส์
จากกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ภายใต้โครงการ “Bhutan-Thailand...
เรื่องจริงผ่านเลนส์
โครงการ “Bhutan-Thailand Friendship Drive” คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน : เรื่องจริงผ่านเลนส์
21-28 มิถุนายน 2562 ถึงจุดหมาย การเดินทางระยะทาง 3,750 กิโลเมตร 4 ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วัน
ข่าวนคร TV Online
โครงการ “Bhutan-Thailand Friendship Drive” คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน 21-28 มิถุนายน 2562 ถึงจุดหมาย การเดินทางระยะทาง 3,750 กิโลเมตร 4 ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วัน : ข่าวนคร TV Online
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด “Connecting People of Two Kingdoms by Land”
7-11 Starnews
โครงการ “Bhutan-Thailand Friendship Drive” คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน 21-28 มิถุนายน 2562 ถึงจุดหมาย การเดินทางระยะทาง 3,750 กิโลเมตร 4 ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วัน : 7-11 Starnews
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด “Connecting People of Two Kingdoms by Land”
ชัดทุกกระแส
โครงการ “Bhutan-Thailand Friendship Drive” คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน 21-28 มิถุนายน 2562 ถึงจุดหมาย การเดินทางระยะทาง 3,750 กิโลเมตร 4 ประเทศ เป็นระยะเวลา 8 วัน : ชัดทุกกระแส
จากกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ภายใต้โครงการ “Bhutan-Thailand...
PR AREA
8 วัน 3,750 กิโลเมตร บุกเบิกเส้นทางเดินรถสายใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย-ภูฏาน : PR AREA
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับภารกิจการเดินทางจากประเทศไทยถึงประเทศภูฏานเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ “คาราวานสานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน” ภายใต้แนวคิด “Bhutan-Thailand Friendship Drive – Connect People of the Two Kingdoms by Land”
PR.NEWS THAILAND
8 วัน 3,750 กิโลเมตร บุกเบิกเส้นทางเดินรถสายใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว ไทย-ภูฏาน : PR.NEWS THAILAND
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับภารกิจการเดินทางจากประเทศไทยถึงประเทศภูฏานเป็นครั้งแรก ภายใต้โครงการ “คาราวานสานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน” ภายใต้แนวคิด “Bhutan-Thailand Friendship Drive - Connect People of the Two Kingdoms by Land”
Pantip
คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏานส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : Pantip
นับจากวันเริ่มต้นโครงการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ที่ได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ภายใต้โครงการ ที่ผ่านมา “Bhut...
Thai Time News
คาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน เปิดเส้นทางใหม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์2ประเทศ : Thai Time News
นับจากวันเริ่มต้นโครงการสานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ที่ได้มีการจัดพิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ภายใต้โครงการ ที่ผ่านมา “Bhut...